Daha etkili doğa koruma için DAHA GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI İSTİYORUZ!

Cumhurbaşkanlığı Makamına onaylanmak üzere sunulan Kararname Taslağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıkları olarak yeniden düzenlenmek istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Bilindiği üzere Türkiye’de doğa korumanın tarihi 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır. Kurulduğu 1956 yılından 1976 yılına kadar Orman Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren Doğa koruma ve milli park çalışmaları, dünyada ve ülkemizdeki korunan alanlara yönelik yükselen algı ve korunan alanların sayısındaki artışa paralel olarak 1976 yılında Orman Bakanlığı bünyesinde  “Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü” olarak yapılandırılmıştır.

1982 yılında bugün olduğu üzere Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığının birleştirilmesini takiben “Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü” kapatılmış ve Orman Genel Müdürlüğü altında “Milli Parklar Daire Başkanlığı” olarak düzenlenmiştir. Kurumun Genel Müdürlük düzeyinden Daire başkanlığı düzeyine indirildiği bu dönem Türkiye doğa koruma tarihinin en etkisiz olduğu dönemlerden biri olarak hala anılmaktadır.

1991 yılında Orman Bakanlığının Tarım bakanlığından ayrılmasından sonra yeniden teşkilatlandırılan kurum 28 yıldır Genel Müdürlük düzeyinde faaliyet göstermektedir. Taşra yapılanması ekolojik ve coğrafik bölgeler esas alınarak Bakanlık bölge müdürlükleri, bölge müdürlüklerine bağlı il şube müdürlükleri, milli park müdürlükleri ve milli park şeflikleri olarak yapılandırılan kurumun bugün itibariyle toplam 5300 kişiyi aşan personeli bulunmaktadır.

Yeryüzündeki en önemli 7 gen merkezinden biri olarak bilinen Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesidir. Şöyle ki, tüm Avrupa kıtasında 12.500 civarında bitki türü varken, ülkemizdeki bitki türü sayısı 11.707 olarak belirlenmiştir. Bu sayı yeni bulunan türlerle her yıl artmaktadır. Bunlardan 3.449’ü yeryüzünde başka hiçbir ülkede bulunmayan ülkemize özgü türlerdir. Diğer canlı türleri bakımından da tüm Avrupa kıtası kadar çeşitlilik göstermektedir. Türkiye pek çok konuda olduğu üzere biyolojik çeşitliliğin (canlı türlerinin ve gen kaynaklarının) korunması bakımından da stratejik konuma sahip olup çok sayıda türün varlığını sürdürebilmesi bakımından anahtar ülke konumundadır. Bu nedenle Türkiye’nin doğa koruma alanındaki sorumluluğu herhangi bir ülkeninkinden daha fazladır. Bu durum bütün dünya tarafından da bilinmektedir.

Türkiye için yeterli görülmese de yukarıda ifade edilen zenginliğin korunması için Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde 45’i milli park, 30’u tabiatı koruma alanı, 81’i yaban hayatı geliştirme sahası olmak üzere toplam alanı 3,2 milyon hektarı aşan 598 koruma alanı ilan edilmiş ve yönetilmektedir. Ülkemizin doğasının korunmasıyla ilgili diğer bir kurum olan Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün bünyesinde ise 18 Özel Çevre Koruma Bölgesi ve 2000’ aşkın sit alanı ve tabiat varlığı bulunmaktadır.

Türkiye başta Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi olmak üzere doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla ilgili hemen tüm uluslararası sözleşmelere taraf olmuştur. Mali ve insan kaynaklarının yetersizliği, kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon eksikliği ve yetki karmaşası, idari ve sosyal problemler nedeniyle arzu edilen seviyede koruma ve yönetim yapılamasa da bu sözleşmelerin gerekleri yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

Yıllardır, kamuoyunda doğa korumayla ilgili daha güçlü bir yapının oluşturulması beklenirken 1982-1991 yıllarında denenen ve doğa koruma adına çok başarısız olan bu yapıya yeniden dönülmesi ülkemiz doğasına yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır.  Çünkü, doğa koruma orman alanlarının dışında göl, sazlık gibi sulak alanları, stepleri, bozkırları ve bu yaşam ortamlarında varlıklarını sürdürmeye çalışan tüm canlıları kapsamaktadır.

Doğa koruma ile ilgili uluslararası sözleşmelerin ülkemiz adına takibinden ve AB katılım sürecinde doğa koruma direktiflerinin uyumundan sorumlu bir genel müdürlüğün daire başkanlığı düzeyine düşürülerek etkisinin azaltılması ve ülkemiz doğasının korunmasını zaafa düşürecek hale getirilmesi, uluslararası platformda da ülkemizin itibar kaybetmesine, AB katılım sürecindeki görüşmelerde ülkemizin elinin zayıflamasına sebep olacaktır.

Önerimiz;

Son 30 yıldır doğa korumayla ilgilenen tüm sivil toplum kuruluşları, bilim insanları ve kamu çalışanları hemen her vesilede aşağıdaki iki beklentiyi dile getirmektedirler.

 1. Doğa koruma çalışmalarını kapsayan parçalı kurumsal yapı ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan kurumlar arasındaki iletişim, işbirliği ve koordinasyon eksikliği; yetki karmaşası, bürokrasi,  insan ve mali kaynakların israfının önlenmesi için doğa korumanın tek ve güçlü bir kurumsal yapı altında toplanması; 

Bunun sağlanabilmesi için öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma Milli parklar Genel Müdürlüğünün birleştirilmesi gerekmektedir.

 • Kurumsal yapıdaki dağınıklığın giderilmesini takiben mevzuatımız içerisindeki çatışma ve çakışmalarında giderildiği, uluslararası doğa koruma sözleşmeleri ve Avrupa Birliği doğa koruma direktifleri ile uyumlu günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir çerçeve doğa koruma yasasının çıkarılması,

Öncelikle bu iki kurum birleştirilmeli, ardından ivedilikle mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. Zira geçmiş yıllarda yaşanan tecrübelerden, ülkemizde kurumsal yapı birleştirilmeden mevzuat düzenlenmesi yapmanın da mümkün olmadığı görülmüştür.

Her iki hususun gerçekleşmesi durumunda;

 • Doğa korumadan sorumlu kuruluşlar arasındaki yetki karmaşası, çatışma ve çalışmaların tıkanmasına sebep olacak düzeye gelen gereksiz bürokrasi önlenmiş olacak, kurumlar arasındaki iletişim, işbirliği ve koordinasyon eksikliğinin giderilmesine katkı sağlanacaktır.
 • Kamu adına aynı amaç için çalışan her iki kurumun insan ve mali kaynakları birleştirildiği için, emek, zaman ve iş gücü açısından tasarruf edilecek, kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması mümkün olacaktır.
 • Alan yönetiminde birden fazla kurum ve mevzuat tarafından yönetilme zorunluluğu ortadan kalkacağından ve koruma, kontrol ve denetimde otorite boşluğu minimum düzeye indirileceğinden daha etkin bir koruma ve yönetim sağlanacaktır.
 • Korunan alanlarla etkileşim içerisinde olan yöre halkının idari çok başlılıktan dolayı kamu idareleriyle yaşanan sosyal çatışmaları giderilecek, bu duruma bağlı olarak yöre halkının kamuya karşı güven duygusunun artması sağlanacaktır.
 • Doğa korumadan sorumlu güçlü bir yapının inşa edilmesi uluslararası camiada Türkiye’nin itibarını artıracaktır.

Diğer taraftan;

Söz konusu kararname kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile benzer şekilde Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesi öngörülen kurumlar arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de yer almaktadır. Yakın zamanda kurulmuş olmalarına rağmen bu iki Genel Müdürlük Türkiye’de başka kurumlarca uzun yıllar boyunca ele alınmayan başta arazi kullanımı planlaması, arazi tahribatının önlenmesi ve dengelenmesi gibi geleceğimiz için kritik öneme sahip konularda ulusal ve uluslararası ölçekte önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ulusal ve nehir havzaları örneğinde olduğu gibi bölgesel ölçeklerde doğal kaynakların planlanması ve yönetilmesi konusunda öncü rol oynayan ve küresel ölçekte kabul gören politikaları ülkemize kazandıran bu kilit kurumların da Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesinin son yıllarda edinilen önemli kazanımların kaybedilmesine neden olacağından endişe etmekteyiz.

Önerimiz doğal kaynaklarımızın ve eşsiz biyolojik çeşitliliğimizin korunabilmesi ve geliştirilmesi için yapılacak kurumsal değişikliklerin ülkemize uzun vadede çözüm oluşturacak ve küresel gelişmelere uyumlu olarak yapılmasına yönelik daha kapsamlı bir çalışma doğrultusunda yapılmasıdır. Biz aşağıda imzası bulunan Sivil Toplum Kuruluşları bu yönde yapılacak çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Saygılarımızla, 05 Eylül 2019

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi

E-posta: tabiatkanunu@gmail.com

Bilgi için: 0533 956 51 10 – 0533 394 47 11

Ek: Tabiat Kanunu İzleme Girişimi sivil toplum kuruluşları listesi

TABİAT KANUNU İZLEME GİRİŞİMİ

Girişime üye olan aşağıda isimleri bulunan sivil toplum kuruluşları yazıyı imzalamıştır.

 1. Adana Gençlik Birliği Derneği
 2. Akyaka Kent Konseyi
 3. Alakır Kardeşliği Platformu
 4. Aşağıçerçi Köyü Güzelleştirme Derneği
 5. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Bölümü
 6. Bartın Çevre Meclisi
 7. Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği
 8. Bisikletliler Derneği
 9. Bodrum Mavi Yol Girişimi
 10. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği
 11. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
 12. Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği
 13. Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği
 14. Çevre Hukuku Derneği
 15. Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
 16. Çiğ Süt Üreticileri ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketicileri Grubu
 17. Datça Çevre ve Turizm Derneği
 18. Demokratik Eğitimciler Sendikası
 19. Deveciuşağı Çevre Koruma ve Kalkınma Derneği
 20. Doğa Araştırmaları Derneği
 21. Doğa Derneği
 22. Doğa Koruma Merkezi
 23. Doğa Koruma Vakfı
 24. Doğaseverler Derneği
 25. Doğa ve Çevre Vakfı
 26. Doğa ve Çevre Derneği
 27. Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği
 28. Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği
 29. Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi
 30. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği
 31. Doğal Yaşam Derneği
 32. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı
 33. Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği
 34. Ege Derneği
 35. Ege Orman Vakfı
 36. Ekolojik Denge Derneği
 37. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
 38. Ekolojik Üreticiler Derneği
 39. Ekolojik Yaşam Derneği
 40. Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği (EKOLOG)
 41. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği
 42. Ergene Platformu
 43. Erzin Gönüllüleri Derneği
 44. Eskişehir Çevre Derneği
 45. Eurosolar Türkiye
 46. Fırtına Ekoloji Grubu
 47. Good4Trust.org
 48. Gökova Akyakayı Sevenler Derneği
 49. Greenpeace Akdeniz
 50. GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi
 51. Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi
 52. Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği
 53. Hatay Tabiatı Koruma Derneği
 54. HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu
 55. Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği
 56. Herkes için Mimarlık
 57. İğneada Doğal Ekosistemi Koruma Derneği (İğneada Doğa Elçileri)
 58. İklim Ağı
 59. İklim İçin Gençlik Girişimi
 60. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu
 61. İzmir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu
 62. Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği
 63. Karaburun Kent Konseyi
 64. Karaburun Yerel Fok Komitesi
 65. Karaburun Sivil İnisiyatif
 66. Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu
 67. Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği
 68. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği
 69. Karaot Tohum Derneği
 70. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 71. Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği
 72. Kolaylaştırıcı Dernek
 73. Kozak Yaylası Doğal Çevreyi Koruma Kültür ve Turizm Derneği
 74. KuzeyDoğa Derneği
 75. Küre Dağları Ekoturizm Derneği
 76. Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi (KEKOOP)
 77. Küresel Denge Derneği
 78. Mezopotamya Doğa Platformu
 79. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
 80. Muğla Barosu Çevre Komisyonu
 81. NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği
 82. Naturelife Dergisi
 83. Nilüfer Kent Konseyi
 84. ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (ODTÜ Biyogen)
 85. ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu
 86. ODTÜ Mezunları Derneği
 87. Osmaniye Çevre Platformu
 88. Proje Evi
 89. Rize Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 90. Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu
 91. Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi
 92. Slow Food Ankara Birliği
 93. Slowfood Türkiye Fırtına Vadisi Grubu
 94. Slow Food Yağmur Böreği Birliği
 95. Sualtı Araştırmaları Derneği
 96. Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği
 97. Tarımsal Kalkınma Derneği
 98. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
 99. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
 100. Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği
 101. Toprak Ana Platformu
 102. Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (Tüvik-Der)
 103. Türetim Ekonomisi Derneği
 104. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu
 105. Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)
 106. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)
 107. TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
 108. Türkiye Ormancılar Derneği
 109. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
 110. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
 111. Ulusal Genç Siyasetçiler Platformu
 112. 350 Ankara
 113. Validebağ Gönüllüleri Derneği
 114. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
 115. Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği (YADEM)
 116. Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği
 117. Yenişehir Çevre Hareketi
 118. Yerel Yönetimler ve Toplum Bilimleri Araştırma Geliştirme Derneği
 119. Yeryüzüne Özgürlük Derneği
 120. Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği
 121. Yeşil Artvin Derneği
 122. Yeşil Asiler
 123. Yeşil Düşünce Derneği
 124. Yeşilist
 125. Yuva Derneği

| Yorum bırakın

Dünya 5 Haziran’da Çevre Gününü Kutluyor Keşke Biz de…

BASIN BÜLTENİ                                                      4 Haziran 2013

 

5 Haziran Dünya Çevre Günü

 

Dünya 5 Haziran’da Çevre Gününü Kutluyor

Keşke Biz de…

 

Biz ülkemizin doğasına, tüm canlıların yaşam hakkına sahip çıkan her yaştan, her düşünceden sivil toplum gönüllüleriyiz. Günlerdir Taksim Gezi Parkı’nda sembol haline gelen nöbetimizle, ülkemizin doğasına ardı ardına ve acımasızca indirilen darbelere karşı tek yürek olduk, hepimiz için direniyoruz, direnmeye de devam edeceğiz.

 

Bizler bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü ‘kutlanacak’ bir şey olmadığı için kutlamıyoruz. Ama bu pes ettiğimiz, yorulduğumuz anlamına gelmiyor. Aksine hiç olmadığı kadar başımız dik ve umutluyuz. Sivil toplum kuruluşları olarak; ilk kez halkımızı yaşama sahip çıkmak için sokaklara, meydanlara çıkarmak için çaba sarf etmedik. Duyarlı herkes, ağaçları korumak için kendiliğinden Taksim Gezi Parkı’nda toplandı, ağaçların başında çadırları yakılmasına, biber gazı ve tazyikli suya maruz kalmasına rağmen gece gündüz nöbet tuttu. Gelemeyenler sosyal medya aracılığı ile mesajlarımızı, yaşananları dünyaya yaydı. Ve yine ilk kez ekoloji temelli bir sivil toplum hareketi toplumun her kesiminden insanı bir araya getirdi.

 

Taksim Gezi Parkı Direnişimiz, sadece ağaçların korunması için değil suyumuzu esaret altına alan HES’ler, güneşimiz ve rüzgârımız varken dünyanın vazgeçtiği nükleer santrallerin inşasındaki ısrar, İstanbul’un geriye kalan son ormanlarını yok edecek, su havzasını kirletecek 3. Köprü, ülkemizin en verimli tarım toprakları Trakya’yı ne hale getireceğini düşünmek bile istemediğimiz Kanal İstanbul Projesi, maden ve taşocaklarından sonra ormanlarda petrol aranmasına izin verilmesi, Tabiat Kanunu ile tüm korunan alanları savunmasız bırakacak ‘yasal’ düzenlemeler, özetle ve maalesef saymakla bitmeyecek çoklukta insanın yarattığı ‘doğal olmayan’ felaketlere karşı. Taksim Gezi Parkı Direnişimiz, bu yatırım kararlarından dolayı doğayla bir bütün yaşam süren insanları, yaban hayvanlarını yerlerinden etmesine, çözüm arayanların suçlanmasına ve çözüm yollarının tıkanmasına karşı. Taksim Gezi Parkı Direnişimiz, hayvan haklarının korunmamasına karşı. Bugün, birkaç ağacın korunmasına indirgenerek tartışılan Gezi Parkı’nda olanlarla ilgili olarak doğru okunması gereken mesajlardan biri de yıllardır süregelen ve hayatımızı derinden ekleyen bu tür dayatmalardır.

 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’nın çok yakın bir zamanda TBMM’de görüşülerek onaylanacak olması yüzünden endişelerimiz sonsuz. 2010 yılından itibaren verdiğimiz mücadelenin ve önerilerimizin dikkate alınmamasından ötürü üzgünüz. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma(ma) Kanunu yüzünden ülkemizdeki orman alanları, sulak alanlar, kıyılar ve bütün diğer doğal alanlar geri dönüşü olmayacak tahribatlara karşı savunmasız kalacak.

 

Dünya 5 Haziran’da Çevre Gününü kutluyor. Keşke bizler de…

 

 

TABİAT KANUNU İZLEME GİRİŞİMİ

 

121 yerel/ulusal STK’dan oluşan Girişim adına Sözcü: Hüsrev Özkara 0533 394 47 11

e-posta: tabiatkanunu@gmail.com

Web sitesi: https://tabiatkanunu.wordpress.com

İmza Kampanyasına Katılmak İçin: change.org/tabiatkanunu

Twitter: @tabiatkanunu

Facebook: Facebook/TabiatKanunuİzlemeGirisimi

| Yorum bırakın

Müzakere Toplantısında Sandalyeler Boş Kaldı

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi, 113 sivil toplum kuruluşu ve imza kampanyasına katılan 43.000’inden fazla kişiyi temsilen 13 Mart 2013 tarihinde basına açık bir müzakere toplantısı düzenledi.

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi, 5 Haziran 2012’de Çevre Komisyonu’nda kabul edilen ve halen TBMM Genel Kurul gündeminde 10. sırada yer alan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’na ilişkin endişelerini ve somut önerilerini toplantıya katılan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, İstanbul Milletvekili Melda Onur, Çanakkale milletvekili Serdar Soydan, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ile paylaştı.  Orman ve Su İşleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri, Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı ise toplantıya katılmadı.

2 TKiG 13.03.2013

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi’nin sunumunun ardından söz verilen parti temsilcileri Tasarı’nın geri çekilmesi konusunda destek olacaklarını belirttiler. Daha fazla bilgi için https://tabiatkanunu.wordpress.com/basin-duyurulari/

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi’nin sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

TKiG_13 Mart 2013_Ankara Sunum

| 1 Yorum

Doğa için şeffaf, yapıcı ve samimi davet

Doğa koruma konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları olarak uzun yıllardır eksikliğini dile getirdiğimiz ve çıkmasını arzu ettiği Kanun Tasarısı 2003 yılından beri gündemdeydi. 2003 yılındaki süreçte STK’ların ve uzman akademisyenlerin katkı koyduğu Kanun Tasarısı 2010 yılında TBMM’ye bambaşka bir versiyonda sevk edildi. Son olarak Haziran 2012’de TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edilen tasarı halihazırda Genel Kurul gündeminde 10.sırada ve kısa bir süre içerisinde görüşülecek. Bu alanda uzman hiçbir STK ve uzmanın görüşlerini dikkate almadan hazırlanmış olan Kanun Tasarısı’nın bugünkü hali, katılımcılıktan uzak olduğu gibi doğamızı geri dönüşü olmayan bir yıkıma götüren maddelerle dolu.

Türkiye’nin dört bir yanından 113 STK’nın oluşturduğu Tabiat Kanunu İzleme Girişimi olarak, Tasarı hakkındaki endişelerimizi ve taleplerimizi en üst seviyede politikacılara ulaştırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için 13 Mart 2013 tarihinde 09:30’da Ankara Dedeman Otel’de basına açık bir toplantı düzenliyoruz. Tabiat Kanunu İzleme Girişimi olarak somut önerilerimizi paylaşmak için Orman ve Su İşleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ile Komisyon’daki Parti Grupbaşkanvekilleri’ni müzakere toplantısına davet ediyoruz.

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi Basın Toplantısı
Toplantı yeri: Ankara Dedeman Otel
Saat: 09:30
Adres: Akay Caddesi Büklüm Sok. No:1 06660 Ankara
Tel: 0 (312) 416 88 00

| 2 Yorum

Meclis Gündemindeki “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı”na onbinlerce veto!

2010 yılından bu yana TBMM’de bulunan ve önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurul’unda görüşülecek olan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’na karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Çevre ve doğa koruma konusunda çalışan 84 yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşundan oluşan Tabiat Kanunu İzleme Girişimi, Change.org üzerinden başlattıkları imza kampanyasıyla Meclis gündeminde yer alan kanunun acilen geri çekilmesini istedi. Dağcı, fotoğrafçı ve gezgin Nasuh Mahruki; girişimin çabalarına destek vermek ve bu Kanun’un geri çekilmesini sağlamak için imza kampanyasına öncülük ediyor. Kampanya başlayalı henüz 3 gün olmasına rağmen destekçi sayısı 15.000’e ulaştı. Türkiye’nin dört bir yanından imza kampanyasına katılanlar “Doğa İçin Ses Ver” sloganıyla Kanun’a olan tepkilerini dile getiriyor. Kampanyaya çok sayıda ünlü isim de destek veriyor.

Kanun gerek hazırlanış sürecinin katılımcılıktan uzak olması nedeniyle gerekse getirdiği düzenlemeler itibariyle eleştiriliyor. Kanun mevcut haliyle TBMM’den geçtiği takdirde ülkemizdeki orman alanları, sulak alanlar, kıyılar ve bütün diğer doğal alanlar geri dönüşü olmayacak tahribatlara karşı savunmasız kalacak. Bugüne kadar ilan edilmiş tüm korunan alanların statüsü yeniden değerlendirilecek,  Doğal Sit statüsü tamamen mevzuattan kaldırılacak, ülkemizdeki en güçlü doğa koruma yasalarından Milli Parklar Kanunu yürürlükten kalkacak. Kanun’la birlikte “üstün kamu yararı” gerekçe gösterilerek korunan alanlarda her türlü yatırıma izin verilebilecek. Herhangi bir milli park alanında bir otoyol, maden, toplu konut, sanayi, turizm, enerji yatırımı mümkün olabilecek. Türkiye yüzölçümünün sadece % 4-5 ini kaplayan ve diğer ülkelerle karşılaştırılamayacak kadar az olan korunan alanlarımızın daha da artması beklenirken bu Kanun’la birlikte söz konusu alanların korumasız kalması büyük endişe yaratıyor. Ayrıca Kanun, bugüne kadar ilan edilmiş 1000’in üzerinde doğal sit statüsünü de tümüyle iptal edecek.

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi sözcüsü ve Milli Parklar eski Genel Müdürlerinden Hüsrev Özkara konuyla ilgili “Hem eski bir bürokrat hem de bir hukukçu olarak Kanun’un ilkeleri ve bu ilkelerin yasa metnine yansıtılması açısından ciddi sakıncaları olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kanun, konunun taraflarıyla birlikte katılımcı bir süreçle hazırlanmadı. Bu haliyle şeffaflık ve karar alma süreçlerine katılım yönünden ülkemizi 30 yıl önce hazırlanan yasaların daha da gerisine götürüyor. Geçmişten bugüne büyük zahmetlerle korumayı başardığımız alanlarımız eşi görülmemiş bir kullanım baskısıyla karşı karşıya kalacak. Bu ülkemizin doğası ve gelecek nesillerimizin emaneti için bugüne kadar karşılaşılmış en acı tablodur. ” dedi.

İmza kampanyasına öncülük eden Nasuh Mahruki çağrısını şu cümlelerle dile getirdi: “Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu, ne yazık ki yine ülkemizin bir klasiği olarak, rantı merkeze alan, tümüyle korumadan uzak bir anlayışla tekrar düzenlenmiş bir şekilde, önümüzdeki günlerde TBMM’nin gündemine alınıyor. Bunu kabul etmiyorum ve asla razı gelmiyorum. Bütün bunlara seyirci kalırsak ve susarsak, biliyorum ki, sevdiğim her şeyi borçlu olduğum topraklardan yine parçalar kopartılacak. Herkesi destek vermeye çağırıyorum”

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi
Bilgi için: Girişim Sözcüsü Hüsrev Özkara: 0 533 394 47 11
İmza kampanyasına katılmak için: change.org/tabiatkanunu
Twitter: @tabiatkanunu
Facebook Sayfası: Doğa İçin Ses Ver

| 3 Yorum

Doğa için Ses Ver!

DOĞA İÇİN SES VER

Son Dakika!
“Belgrad Ormanı üzerine 10 yıldızlı Belgrad Rezidans kuruluyor!”
“Manyas Gölü Kuş Cenneti havaalanına dönüştürülüyor!”
“Datça’nın son koyu da betona teslim!
“Sarıkamış Ormanları otoban kurbanı! Karslılar HGS’nizi aldınız mı?”
“Son bozayı ülkeyi terk etti.  Kısmetini Gürcistan’da arayacak!
“Allı turna bir daha bizim ele gelmeyecek!
“Foklar Yunanistan’a kaçtı! Dış İşleri alarmda!”
“4610’uncu HES de Rize’de faaliyete geçti, denize ulaşan akarsuyumuz kalmadı!

Bu haberlerin gelecek yıl gazeteleri süslemesi işten değil. Türkiye’nin yüzlerce yıldır gözünden sakındığı ormanları, kıyıları, yaylaları, gölleri artık tek bir kararla imara açılabilecek, rant kurbanı olacak. Foklar, ayılar, turnalar artık Türkiye’de barınak bulamayacak. Atatürk Orman Çiftliği, Belgrad Ormanları gibi tarihe ve halka mal olmuş koruma alanları tek bir imza ile satılabilecek, kapılarını halka kapatabilecek.

Nasıl mı?
“Tabiatı Koruma” adı taşıyan bir kanun tasarısı Meclis gündeminde.  76 çevreci örgüt ve yüz binler endişe içinde. Her ne kadar Kanun’un adı Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma olarak geçse de kanun maddeleri doğamızı korumaktan çok, onu sınırsızca kullanımın önünü açıyor.  Kanun tasarısı ülkemizin doğal alanlarını geri döndürülemez bir yıkıma sürükleyecek düzenlemeler içeriyor.
Çevre örgütleri bu Kanun’un 2B Yasası’ndan çok daha tehlikeli olduğunun altını çiziyor!

Tabiatı KoruMAMA Kanunu
Bir milli park alanında nükleer santral, doğal sit alanlarımızda HESler, yaban hayatı koruma sahalarımızda oteller… Mümkün mü? Eğer bu tasarı kanunlaşırsa mümkün. Kanun’da geçen ve net bir tanımı yapılmadığı için suiistimale açık olan  “üstün kamu yararı” ifadesiyle mutlak suretle korunması gereken alanlar madencilik, enerji, sanayi, tarım, turizm gibi yatırımlara adeta adres gösteriliyor.

Kanun bu haliyle kabul edilirse bilim insanları, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve yöre halkı bundan böyle herhangi bir alan üzerinde söz sahibi olamayacak. “Tabiat”ın korunması artık tamamıyla politikacıların insafına kalacak!

SES VER!
Türkiye’nin mücevherlerinin kaderi senin elinde! Kanun 10 gün içinde Meclis’te oylanacak! Suyun, toprağın, ormanın, çocukların ve geleceğin için şimdi harekete geç! Türkiye’nin doğası senindir, sana ait olanı korumak için SES VER!

NASIL SES VEREBİLİRSİN?
1.    Beğen: Facebook’taki Doğa İçin Ses Ver sayfasını “beğen”, arkadaşlarını sayfayı beğenmeye davet et, duyuruları duvarında paylaş.
2.    Katıl: Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasına katıl. http://www.change.org/tabiatkanunu
3.    Takip Et: Twitter’da tabiatkanunu’nu takip et, 15 Şubat 2013 Cuma tüm gün twitter’da #dogaicinsesver temasıyla Tabiat Kanunu konusunda tweet at, görüşlerini takipçilerinle paylaş.

Twitter: @TabiatKanunu
Facebook: https://www.facebook.com/TabiatKanunuIzlemeGirisimi
Web Sayfası: tabiatkanunu.wordpress.com
İletişim için: Hüsrev Özkara, 0 533 394 47 11

| 3 Yorum

Tabiat Kanunu için son dönemeç

Tabiat Kanunu ile ilgili süreç 1 Ekim’de TBMM’nin açılmasıyla yeniden hızlanacak. Büyük ihtimalle Tasarı; Genel Kurul görüşme sırasında öncelikli konulardan birisi olarak yerini alacak. Bu kapsamda 550 milletvekiline gönderilmek üzere bir mektup hazırladık.
Bu mektupları milletvekillerinin adreslerine e-posta olarak göndermemizin seçmen kitlesi olarak Tabiat Kanunu konusundaki hassasiyetimizi milletvekillerine göstermenin çok önemli bir yolu olduğuna inanıyoruz.

Tabiat Kanunu’nun bu haliyle yasalaşmasını istemeyen herkesi bu mektupları bireysel ya da kamusal e-posta hesaplarından milletvekillerinin e-posta adreslerine postalamaya, sosyal ağlarda paylaşmaya ve mümkün olduğunca çok insanın tepki göstermesi için tanıdığı kişilere göndermeye davet ediyoruz.

Gönderilecek e-mail adresleri:

murat.bozlak@tbmm.gov.tr; omer.celik@tbmm.gov.tr; necati.cetinkaya@tbmm.gov.tr;
ali.demircali@tbmm.gov.tr; turgay.develi@tbmm.gov.tr; mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr;
fatos.gurkan@tbmm.gov.tr; ali.halaman@tbmm.gov.tr; ali.kucukaydin@tbmm.gov.tr; osmanfaruk.logoglu@tbmm.gov.tr; umit.ozgumus@tbmm.gov.tr; necdet.unuvar@tbmm.gov.tr; muharrem.varli@tbmm.gov.tr; seyfettin.yilmaz@tbmm.gov.tr; a.aydin@tbmm.gov.tr; mehmet.erdogan@tbmm.gov.tr; salih.firat@tbmm.gov.tr; mehmet.metiner@tbmm.gov.tr; murtazayetis@tbmm.gov.tr; sait.acba@tbmm.gov.tr; veysel.eroglu@tbmm.gov.tr; ahmet.toptas@tbmm.gov.tr; halil.urun@tbmm.gov.tr; kemalettin.yilmaz@tbmm.gov.tr; halil.aksoy@tbmm.gov.tr; ekrem.celebi@tbmm.gov.tr; fatma.salmankotan@tbmm.gov.tr; mehmetkerim.yildiz@tbmm.gov.tr; ruhi.acikgoz@tbmm.gov.tr; ali.riza.alaboyun@tbmm.gov.tr; ilknur.inceoz@tbmm.gov.tr;
mehmetnaci.bostanci@tbmm.gov.tr; avni.erdemir@tbmm.gov.tr; ramis.topal@tbmm.gov.tr; yalcin.akdogan@tbmm.gov.tr; suleymansencer.ayata@tbmm.gov.tr; sinan.aygun@tbmm.gov.tr; ali.babacan@tbmm.gov.tr; gulsun.bilgehan@tbmm.gov.tr; izzet.cetin@tbmm.gov.tr; cemil.cicek@tbmm.gov.tr; rehadenemec@tbmm.gov.tr; mustafa.erdem@tbmm.gov.tr; cevdet.erdol@tbmm.gov.tr; bulent.gedikli@tbmm.gov.tr; levent.gok@tbmm.gov.tr; gokhan.gunaydin@tbmm.gov.tr; ulker.guzel@tbmm.gov.tr; mehmetemrehan.halici@tbmm.gov.tr; haluk.ipek@tbmm.gov.tr; emrullah.isler@tbmm.gov.tr; ahmet.iyimaya@tbmm.gov.tr; salih.kapusuz@tbmm.gov.tr; zelkif.kazdal@tbmm.gov.tr; bulent.kusoglu@tbmm.gov.tr; aylin.nazliaka@tbmm.gov.tr; haluk.ozdalga@tbmm.gov.tr; tulay.selamoglu@tbmm.gov.tr; seyit.sertcelik@tbmm.gov.tr; fatih.sahin@tbmm.gov.tr; nurdan.sanli@tbmm.gov.tr; emineulker.tarhan@tbmm.gov.tr; zuhal.topcu@tbmm.gov.tr; yildirimtugrul.turkes@tbmm.gov.tr; ozcan.yeniceri@tbmm.gov.tr; gurkutacar@tbmm.gov.tr; badak@tbmm.gov.tr; deniz.baykal@tbmm.gov.tr; arif.bulut@tbmm.gov.tr; cavusoglu@tbmm.gov.tr; vecdi.gonul@tbmm.gov.tr; mehmet.gunal@tbmm.gov.tr; irbec@tbmm.gov.tr; osman.kaptan@tbmm.gov.tr; gokcen.ozdoganenc@tbmm.gov.tr; huseyin.samani@tbmm.gov.tr; yildiray.sapan@tbmm.gov.tr; tunca.toskay@tbmm.gov.tr; menderesm.tevfik.turel@tbmm.gov.tr; orhan.atalay@tbmm.gov.tr; ensar.ogut@tbmm.gov.tr; ugur.bayraktutan@tbmm.gov.tr; israfil.kisla@tbmm.gov.tr; osman.aydin@tbmm.gov.tr; metinlutfi.baydar@tbmm.gov.tr; mehmet.erdem@tbmm.gov.tr; aligultekin.kilinc@tbmm.gov.tr; semiha.oyus@tbmm.gov.tr; bulent.tezcan@tbmm.gov.tr; ali.uzunirmak@tbmm.gov.tr; aysenedret.akova@tbmm.gov.tr; ali.aydinlioglu@tbmm.gov.tr; tulay.babuscu@tbmm.gov.tr; ahmetduran.bulut@tbmm.gov.tr; halukahmet.gumus@tbmm.gov.tr; namik.havutca@tbmm.gov.tr; mehmetcemal.oztaylan@tbmm.gov.tr; ahmetedip.ugur@tbmm.gov.tr; yilmaz.tunc@tbmm.gov.tr; muhammet.riza.yalcinkaya@tbmm.gov.tr; ayla.akatata@tbmm.gov.tr; ziver.ozdemir@tbmm.gov.tr; mehmet.simsek@tbmm.gov.tr; bengi.yildiz@tbmm.gov.tr; bunyamin.ozbek@tbmm.gov.tr; fahrettin.poyraz@tbmm.gov.tr; bahattin.seker@tbmm.gov.tr; idris.baluken@tbmm.gov.tr; esref.tas@tbmm.gov.tr; cevdet.yilmaz@tbmm.gov.tr; vedat.demiroz@tbmm.gov.tr; vahit.kiler@tbmm.gov.tr; husamettin.zenderlioglu@tbmm.gov.tr; ali.ercoskun@tbmm.gov.tr; fehmi.kupcu@tbmm.gov.tr; tanju.ozcan@tbmm.gov.tr; bayram.ozcelik@tbmm.gov.tr; ramazankerim.ozkan@tbmm.gov.tr; yildirimhami@tbmm.gov.tr; bulent.arinc@tbmm.gov.tr; ismail.aydin@tbmm.gov.tr; ismet.buyukataman@tbmm.gov.tr; canan.candemircelik@tbmm.gov.tr; hakan.cavusoglu@tbmm.gov.tr; ilhan.demiroz@tbmm.gov.tr; kemalekinci@tbmm.gov.tr; aykan.erdemir@tbmm.gov.tr; tulin.erkalkara@tbmm.gov.tr; sena.kaleli@tbmm.gov.tr; onder.matli@tbmm.gov.tr; necati.ozensoy@tbmm.gov.tr; mustafa.ozturk@tbmm.gov.tr; ismet.su@tbmm.gov.tr; huseyin.sahin@tbmm.gov.tr; mustafakemal.serbetcioglu@tbmm.gov.tr; turhan.tayan@tbmm.gov.tr; bedrettin.yildirim@tbmm.gov.tr; mehmet.danis@tbmm.gov.tr; ismail.kasdemir@tbmm.gov.tr; ali.saribas@tbmm.gov.tr; m.serdarsoydan@tbmm.gov.tr; huseyin.filiz@tbmm.gov.tr; idris.sahin@tbmm.gov.tr; cahit.bagci@tbmm.gov.tr; tufan.kose@tbmm.gov.tr; salim.uslu@tbmm.gov.tr; murat.yildirim@tbmm.gov.tr; eminhaluk.ayhan@tbmm.gov.tr; ilhan.cihaner@tbmm.gov.tr; nurcan.dalbudak@tbmm.gov.tr; adnan.keskin@tbmm.gov.tr; bilal.ucar@tbmm.gov.tr; mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr; nihat.zeybekci@tbmm.gov.tr; nursel.aydogan@tbmm.gov.tr; emine.ayna@tbmm.gov.tr; mehmetmehdi.eker@tbmm.gov.tr; serafettin.elci@tbmm.gov.tr; m.galip.ensarioglu@tbmm.gov.tr; oya.eronat@tbmm.gov.tr; mehmetsuleyman.hamzaogullari@tbmm.gov.tr; cuma.icten@tbmm.gov.tr; minebeyaz@tbmm.gov.tr; altan.tan@tbmm.gov.tr; leyla.zana@tbmm.gov.tr; fevai.arslan@tbmm.gov.tr; osman.cakir@tbmm.gov.tr; ibrahim.korkmaz@tbmm.gov.tr; kemal.degirmendereli@tbmm.gov.tr; recep.gurkan@tbmm.gov.tr; mehmet.muezzinoglu@tbmm.gov.tr; suay.alpay@tbmm.gov.tr; sermin.balik@tbmm.gov.tr; zulfu.demirbag@tbmm.gov.tr; enver.erdem@tbmm.gov.tr; faruk.septioglu@tbmm.gov.tr; muharrem.isik@tbmm.gov.tr; sebahattin.karakelle@tbmm.gov.tr; recep.akdag@tbmm.gov.tr; muhyettin.aksak@tbmm.gov.tr; fazilet.dagciciglik@tbmm.gov.tr; oktay.ozturk@tbmm.gov.tr; cengiz.yavilioglu@tbmm.gov.tr; adnan.yilmaz@tbmm.gov.tr; nabi.avci@tbmm.gov.tr; suheyl.batum@tbmm.gov.tr; ulker.can@tbmm.gov.tr; ruhsar.demirel@tbmm.gov.tr; salih.koca@tbmm.gov.tr; kazim.kurt@tbmm.gov.tr; deryabakbak27@gmail.com; huseyin.celik@tbmm.gov.tr; mehmeterdogan@tbmm.gov.tr; anejatkocer@tbmm.gov.tr; halilmazicioglu@tbmm.gov.tr; mehmet.sari@tbmm.gov.tr; ali.serindag@tbmm.gov.tr; ali.sahin@tbmm.gov.tr; fatma.sahin@tbmm.gov.tr; mehmet.seker@tbmm.gov.tr; samil.tayyar@tbmm.gov.tr; edipsemih.yalcin@tbmm.gov.tr; nurettin.canikli@tbmm.gov.tr; mehmet.geldi@tbmm.gov.tr; selahattin.karaahmetoglu@tbmm.gov.tr; adem.tatli@tbmm.gov.tr; kemalettin.aydin@tbmm.gov.tr; feramuz.ustun@tbmm.gov.tr; esat.canan@tbmm.gov.tr; selahattin.demirtas@tbmm.gov.tr; adil.kurt@tbmm.gov.tr; hasan.akgol@tbmm.gov.tr; adnansefik.cirkin@tbmm.gov.tr; mevlut.dudu@tbmm.gov.tr; mehmetali.ediboglu@tbmm.gov.tr; sadullah.ergin2@tbmm.gov.tr; refik.eryilmaz@tbmm.gov.tr; orhan.karasayar@tbmm.gov.tr; mehmet.onturk@tbmm.gov.tr; hacibayram.turkoglu@tbmm.gov.tr; adem.yesildal@tbmm.gov.tr; pervin.buldan@tbmm.gov.tr; sinan.ogan@tbmm.gov.tr; sureyyasadi.bilgic@tbmm.gov.tr; suleymannevzat.korkmaz@tbmm.gov.tr; alihaydar.oner@tbmm.gov.tr; recep.ozel@tbmm.gov.tr; celal.adan@tbmm.gov.tr; sabahat.akkiray@tbmm.gov.tr; abdulkadir.aksu@tbmm.gov.tr; meral.aksener@tbmm.gov.tr; engin.alan@tbmm.gov.tr; feritmevlut.aslanoglu@tbmm.gov.tr; mustafa.atas@tbmm.gov.tr; aydinayaydin@tbmm.gov.tr; egemen.bagis@tbmm.gov.tr; aysenur.bahcekapili@tbmm.gov.tr; oabak@tbmm.gov.tr; ihsan.barutcu@tbmm.gov.tr; nimet.bas@tbmm.gov.tr; murat.basesgioglu@tbmm.gov.tr; osmanboyraz@tbmm.gov.tr; volkan.bozkir@tbmm.gov.tr; huseyin.burge@tbmm.gov.tr; ercan.cengiz@tbmm.gov.tr; suleyman.celebi@tbmm.gov.tr; m.cetin@tbmm.gov.tr; ahmetberat.conkar@tbmm.gov.tr; turkan.dagoglu@tbmm.gov.tr; gulay.dalyan@tbmm.gov.tr; ayse.danisoglu@tbmm.gov.tr; alev.dedegil@tbmm.gov.tr;
celal.dincer@tbmm.gov.tr; omer.dincer@tbmm.gov.tr; mdomac@tbmm.gov.tr; osmanoktay.eksi@tbmm.gov.tr; ekrem.erdem@tbmm.gov.tr; aykut.erdogdu@tbmm.gov.tr; gursoy.erol@tbmm.gov.tr; ahmethaldun.erturk@tbmm.gov.tr; haluk.eyidogan@tbmm.gov.tr; idris.gulluce@tbmm.gov.tr; akif.hamzacebi@tbmm.gov.tr; halide.incekara@tbmm.gov.tr; unal.kacir@tbmm.gov.tr; harun.karaca@tbmm.gov.tr; atila.kaya@tbmm.gov.tr; erol.kaya@tbmm.gov.tr; tulay.kaynarca@tbmm.gov.tr; kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr; feyzullahkiyiklik@tbmm.gov.tr; osmantaney.koruturk@tbmm.gov.tr; mehmetdogan.kubat@tbmm.gov.tr; burhan.kuzu@tbmm.gov.tr; sedef.kucuk@tbmm.gov.tr; metin.kulunk@tbmm.gov.tr; bilalmacit@tbmm.gov.tr; mehmet.mus@tbmm.gov.tr; nnebati@tbmm.gov.tr; melda.onur@tbmm.gov.tr; umut.oran@tbmm.gov.tr; kadirgokmen.ogut@tbmm.gov.tr; ahmetbaha.ogutken@tbmm.gov.tr; sirrisureyya.onder@tbmm.gov.tr; ali.ozgunduz@tbmm.gov.tr; ihsan.ozkes@tbmm.gov.tr; safak.pavey@tbmm.gov.tr; ismail.safi@tbmm.gov.tr; oktay.saral@tbmm.gov.tr; muslim.sari@tbmm.gov.tr; mihrimahbelma.satir@tbmm.gov.tr; sevimsavaser@tbmm.gov.tr; fatmanur.serter@tbmm.gov.tr; mustafa.sentop@tbmm.gov.tr; hakan.sukur@tbmm.gov.tr; bihlun.tamayligil@tbmm.gov.tr; mahmut.tanal@tbmm.gov.tr; mustafasezgin.tanrikulu@tbmm.gov.tr; gursel.tekin@tbmm.gov.tr; binnaz.toprak@tbmm.gov.tr; erdogan.toprak@tbmm.gov.tr; durmusali.torlak@tbmm.gov.tr; faik.tunay@tbmm.gov.tr; sebahat.tuncel@tbmm.gov.tr; bulent.turan@tbmm.gov.tr; ahmetkutalmis.turkes@tbmm.gov.tr; abdullahlevent.tuzel@tbmm.gov.tr; ismet.ucma@tbmm.gov.tr; sirin.unal@tbmm.gov.tr; enver.yilmaz@tbmm.gov.tr; ibrahim.yigit@tbmm.gov.tr; erdal.aksunger@tbmm.gov.tr; ali.aslik@tbmm.gov.tr; birgulayman.guler@tbmm.gov.tr; mustafaali.balbay@tbmm.gov.tr; musa.cam@tbmm.gov.tr; aytun.ciray@tbmm.gov.tr; hamza.dag@tbmm.gov.tr; ilknur.denizli@tbmm.gov.tr; ertugrul.gunay@tbmm.gov.tr; hulya.guven@tbmm.gov.tr; ilhan.isbilen@tbmm.gov.tr; erdal.kalkan@tbmm.gov.tr; mustafa.moroglu@tbmm.gov.tr; sukranguldal.mumcu@tbmm.gov.tr; oyan@tbmm.gov.tr; rifatsait@tbmm.gov.tr; mehmetali.susam@tbmm.gov.tr; aydin.sengul@tbmm.gov.tr; ahmet.kenan.tanrikulu@tbmm.gov.tr; mehmet.tekelioglu@tbmm.gov.tr; rahmiaskin.tureli@tbmm.gov.tr; rizaturmen@tbmm.gov.tr ;nesrin.ulema@tbmm.gov.tr; oktay.vural@tbmm.gov.tr; binali.yildirim@tbmm.gov.tr; alaattin.yuksel@tbmm.gov.tr; sevde.bayazitkacar@tbmm.gov.tr; mesut.dedeoglu@tbmm.gov.tr; sitki.guvenc@tbmm.gov.tr; durdu.ozbolat@tbmm.gov.tr; nevzat.pakdil@tbmm.gov.tr; yildirimmehmet.ramazanoglu@tbmm.gov.tr; mehmet.saglam@tbmm.gov.tr; mahir.unal@tbmm.gov.tr; osman.kahveci@tbmm.gov.tr; mevlut.akgun@tbmm.gov.tr; lutfi.elvan@tbmm.gov.tr; ahmet.arslan@tbmm.gov.tr; mulkiye.birtane@tbmm.gov.tr; yunus.kilic@tbmm.gov.tr; emin.cinar@tbmm.gov.tr; mustafagokhan.gulsen@tbmm.gov.tr; hakki.koylu@tbmm.gov.tr; mustafa.elitas@tbmm.gov.tr; gundes@tbmm.gov.tr; yusuf.halacoglu@tbmm.gov.tr; yasar.karayel@tbmm.gov.tr; mehmetsevki.kulkuloglu@tbmm.gov.tr; ahmet.oksuzkaya@tbmm.gov.tr; ismail.tamer@tbmm.gov.tr; sadik.yakut@tbmm.gov.tr; taner.yildiz@tbmm.gov.tr; besir.atalay@tbmm.gov.tr; ramazan.can@tbmm.gov.tr; oguzkagan.koksal@tbmm.gov.tr; turgut.dibek@tbmm.gov.tr; senol.gursan@tbmm.gov.tr; mehmetsiyam.kesimoglu@tbmm.gov.tr; muzaffer.aslan@tbmm.gov.tr; abdullah.caliskan@tbmm.gov.tr; ahmetsalih.dal@tbmm.gov.tr; fuat.karakus@tbmm.gov.tr; haydar.akar@tbmm.gov.tr; zeki.aygun@tbmm.gov.tr; muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr; nihat.ergun@tbmm.gov.tr; azizesibel.gonul@tbmm.gov.tr; hursit.gunes@tbmm.gov.tr; fikri.isik@tbmm.gov.tr; mehmethilal.kaplan@tbmm.gov.tr; mehmetali.okur@tbmm.gov.tr; ilyas.seker@tbmm.gov.tr; lutfuturkkan@tbmm.gov.tr; mustafa.akis@tbmm.gov.tr; faruk.bal@tbmm.gov.tr; mustafa.baloglu@tbmm.gov.tr; ahmet.davutoglu@tbmm.gov.tr; mustafa.kabakci@tbmm.gov.tr; mustafa.kalayci@tbmm.gov.tr; atilla.kart@tbmm.gov.tr; kerim.ozkul@tbmm.gov.tr; gulay.samanci@tbmm.gov.tr; harun.tufekci@tbmm.gov.tr; ayse.turkmenoglu@tbmm.gov.tr; huseyin.uzulmez@tbmm.gov.tr; ilhan.yerlikaya@tbmm.gov.tr; cemzorlu@tbmm.gov.tr; soner.aksoy@tbmm.gov.tr; idris.bal@tbmm.gov.tr; alim43@tbmm.gov.tr; vural.kavuncu@tbmm.gov.tr; hasan.fehmi.kinay@tbmm.gov.tr; veli.agbaba@tbmm.gov.tr; huseyincemal.akin@tbmm.gov.tr; oznur.calik@tbmm.gov.tr; mahmutmucahit.findikli@tbmm.gov.tr; omerfaruk.oz@tbmm.gov.tr; mustafa.sahin5@tbmm.gov.tr; erkan.akcay@tbmm.gov.tr; ugur.aydemir@tbmm.gov.tr; recaiberber@tbmm.gov.tr; sumer.oral@tbmm.gov.tr; hasan.oren@tbmm.gov.tr; sakine.oz@tbmm.gov.tr; selcuk.ozdag@tbmm.gov.tr; ozgur.ozel@tbmm.gov.tr; huseyin.tanriverdi@tbmm.gov.tr; muzaffer.yurttas@tbmm.gov.tr; abdurrahim.akdag@tbmm.gov.tr; gonul.bekinsahkulubey@tbmm.gov.tr; erol.dora@tbmm.gov.tr; muammer.guler@tbmm.gov.tr; ahmet.turk@tbmm.gov.tr; gulser.yildirim@tbmm.gov.tr; aytug.atici@gmail.com; nebi.bozkurt@tbmm.gov.tr; mehmetzafer.caglayan@tbmm.gov.tr; isagok@tbmm.gov.tr; ertugrul.kurkcu@tbmm.gov.tr; cigdemmunevver.okten@tbmm.gov.tr; ali.oz@tbmm.gov.tr; aliriza.ozturk@tbmm.gov.tr; vahap.secer@tbmm.gov.tr; mehmet.sandir@tbmm.gov.tr; ahmettevfik.uzun@tbmm.gov.tr; omersuha.aldan@tbmm.gov.tr; aliboga@tbmm.gov.tr; tolga.candar@tbmm.gov.tr; nurettin.demir@tbmm.gov.tr; mehmeterdogan48@tbmm.gov.tr; yuksel.ozden@tbmm.gov.tr; muzaffer.cakar@tbmm.gov.tr; demir.celik@tbmm.gov.tr; faruk.isik@tbmm.gov.tr; sirri.sakik@tbmm.gov.tr; ahmeterdal.feralan@tbmm.gov.tr; ebubekir.gizligider@tbmm.gov.tr; murat.gokturk@tbmm.gov.tr; a.kavaklioglu@tbmm.gov.tr; omer.selvi@tbmm.gov.tr; dogan.safak@tbmm.gov.tr; mustafa.hamarat@tbmm.gov.tr; idrisnaim.sahin@tbmm.gov.tr; ihsan.sener@tbmm.gov.tr; fatihhanunal@tbmm.gov.tr; idris.yildiz@tbmm.gov.tr; devlet.bahceli@tbmm.gov.tr; durdumehmet.kastal@tbmm.gov.tr; suatonal@tbmm.gov.tr; hasanhuseyin.turkoglu@tbmm.gov.tr; nusret.bayraktar@tbmm.gov.tr; hasan.karal@tbmm.gov.tr; hayati.yazici@tbmm.gov.tr; hasanali.celik@tbmm.gov.tr; saban.disli@tbmm.gov.tr; aysenur.islam@tbmm.gov.tr; munir.kutluata@tbmm.gov.tr; engin.ozkoc@tbmm.gov.tr; ayhansefer.ustun@tbmm.gov.tr; aliihsan.yavuz@tbmm.gov.tr; tulay.bakir@tbmm.gov.tr; cemalyilmaz.demir@tbmm.gov.tr; mustafa.demir@tbmm.gov.tr; ahmetihsan.kalkavan@tbmm.gov.tr; akifcagataykilic@tbmm.gov.tr; suat.kilic@tbmm.gov.tr; hkoc@tbmm.gov.tr; cemalettin.simsek@tbmm.gov.tr; ahmet.yeni@tbmm.gov.tr; afifd@tbmm.gov.tr; gultan.kisanak@tbmm.gov.tr; osman.oren@tbmm.gov.tr; engin.altay@tbmm.gov.tr; mehmet.ersoy@tbmm.gov.tr; hilmi.bilgin@tbmm.gov.tr; mesudenursuna.memecan@tbmm.gov.tr…..; malikecder.ozdemir@tbmm.gov.tr; ali.turan@tbmm.gov.tr; ismet.yilmaz@tbmm.gov.tr; yahya.akman@tbmm.gov.tr; mehmet.akyurek@tbmm.gov.tr; ibrahim.ayhan@tbmm.gov.tr; ibrahim.binici@tbmm.gov.tr; faruk.celik@tbmm.gov.tr; seyit.eyyupoglu@tbmm.gov.tr; abdulkerim.gok@tbmm.gov.tr; mehmetkasim.gulpinar@tbmm.gov.tr; mahmut.kacar@tbmm.gov.tr; emin.onen@tbmm.gov.tr; halil.ozcan@tbmm.gov.tr; zeynepkarahan.uslu@tbmm.gov.tr; mehmetemin.dindar@tbmm.gov.tr; selma.irmak@tbmm.gov.tr; hasip.kaplan@tbmm.gov.tr; faysal.sariyildiz@tbmm.gov.tr; ziyaeddin.akbulut@tbmm.gov.tr; bulent.belen@tbmm.gov.tr; emre.koprulu@tbmm.gov.tr; faik.oztrak@tbmm.gov.tr; ozlem.yemisci@tbmm.gov.tr; candan.yuceer@tbmm.gov.tr; zeyid.aslan@tbmm.gov.tr; sukru.ayalan@tbmm.gov.tr; resat.dogru@tbmm.gov.tr; orhan.duzgun@tbmm.gov.tr; dilek.yuksel@tbmm.gov.tr; koray.aydin@tbmm.gov.tr; erdogan.bayraktar@tbmm.gov.tr; aydin.biyiklioglu@tbmm.gov.tr; mehmetvolkan.canalioglu@tbmm.gov.tr; fnozak@gmail.com; safiye.seymenoglu@tbmm.gov.tr; huseyin.aygun@tbmm.gov.tr; kamer.genc@tbmm.gov.tr; dilek.akagunyilmaz@tbmm.gov.tr; mehmet.altay@tbmm.gov.tr; ismail.gunes@tbmm.gov.tr; kemal.aktas@tbmm.gov.tr; mustafa.bilici@tbmm.gov.tr; fatih.ciftci@tbmm.gov.tr; nazmi.gur@tbmm.gov.tr; burhan.kayaturk@tbmm.gov.tr; gulsen.orhan@tbmm.gov.tr; aysel.tugluk@tbmm.gov.tr; ozdal.ucer@tbmm.gov.tr; temel.coskun@tbmm.gov.tr; muharrem.ince@tbmm.gov.tr; yusuf.baser@tbmm.gov.tr; bekir.bozdag@basbakanlik.gov.tr; sadir.durmaz@tbmm.gov.tr; ertugrul.soysal@tbmm.gov.tr; ercan.candan@tbmm.gov.tr; mehmet.haberal@tbmm.gov.tr; ali.ihsan.kokturk@tbmm.gov.tr; koksal.toptan@tbmm.gov.tr; ozcan.ulupinar@tbmm.gov.tr

E-mail listesi TBMM sitesinden derlenmiştir.

| 4 Yorum